Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”

Thời gian: 08:00:19/04/2019 đến 17:00:21/04/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Đỗ Phan Thuận, Trương Diệu Linh, Phạm Văn Hải, Trần Thị Thu Hương

Ban khoa học: Đỗ Phan Thuận, Trương Diệu Linh, Phạm Văn Hải, Trần Thị Thu Hương

Báo cáo mời: Prof. Vincent Vajnovszki, Prof. Brigitte Jaumard

Ngôn ngữ: English, French