Hoạt động trong tuần
24 tháng 6 2024 - 30 tháng 6 2024
24/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

25/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

26/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

13:30 - 16:30 Mini-course: Rational algebraic surfaces and birational maps between them

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

27/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

13:30 - 16:30 Mini-course: Rational algebraic surfaces and birational maps between them

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

28/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

13:30 - 16:30 Mini-course: Rational algebraic surfaces and birational maps between them

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

29/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Trường hè “Sinh viên thực tập nghiên cứu khoa học 2024”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information