Hoạt động trong tuần
26 tháng 7 2021 - 1 tháng 8 2021
26/07 08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

27/07 08:00 - 17:00 The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Hạ Long, Quảng Ninh

08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

09:30 - 16:30 Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Laurent Schwartz Lecture Hall

28/07 08:00 - 17:00 The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Hạ Long, Quảng Ninh

08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

29/07 08:00 - 17:00 The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Hạ Long, Quảng Ninh

08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

09:30 - 16:30 Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Laurent Schwartz Lecture Hall

30/07 08:00 - 17:00 The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Hạ Long, Quảng Ninh

08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

13:30 - 11:30 HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R (tạm hoãn)

C101, VIASM

31/07 08:30 - 17:00 KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

C101, VIASM

08:30 - 11:30 HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R (tạm hoãn)

C101, VIASM