Hoạt động trong tuần
20 tháng 5 2024 - 26 tháng 5 2024
20/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

21/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Pre-school on Basic Number Theory (Preparation for Summer School on Galois Representations and Reciprocity)

Địa điểm

09:30 - 10:30 Seminar: “Some applications of Fréchet and limiting second-order subdifferentials”

Địa điểm

22/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

C101, VIASM

23/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

24/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

25/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

26/05 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Pre-school on Basic Number Theory (Preparation for Summer School on Galois Representations and Reciprocity)

Địa điểm

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information