Hoạt động trong tuần
4 tháng 7 2022 - 10 tháng 7 2022
04/07 08:00 - 17:00 Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

05/07 08:00 - 17:00 Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

06/07 08:00 - 17:00 Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

07/07 08:00 - 17:00 Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

08/07 08:00 - 17:00 Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

15:00 - 17:00 Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

A502

09/07 08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm

10/07 08:30 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Địa điểm