Hoạt động khoa học

HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R (tạm hoãn)

Thời gian: 13:30 đến 11:30 ngày 30/07/2021, 08:30 đến 11:30 ngày 01/08/2021, 13:30 đến 11:30 ngày 08/08/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 08/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 10/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 22/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 29/06/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 01/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 06/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 08/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 13/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 15/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 27/07/2021, 09:30 đến 16:30 ngày 29/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Thời gian: Từ 08:00:27/07/2021 đến 17:00:30/07/2021

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

KHÓA BỒI DƯỠNG TOÁN HỌC PHỔ THÔNG QUA GÓC NHÌN CỦA TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

Thời gian: Từ 08:30:26/07/2021 đến 17:00:31/07/2021

Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 24/07/2021

Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

New curvature conditions for the Bochner technique

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 15/07/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 22/07/2021,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Tran Quang Huy (VNU-HUS)

Mini-Workshop on Geometric Analysis

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:10 Ngày 21/07/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Working Seminar Một số thuật toán trong học máy và Python

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Minh Nguyệt, Đại học Thăng Long

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 22/04/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 12/05/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/05/2021, 10:00 đến 12:00 ngày 16/06/2021, 10:00 đến 11:00 ngày 07/07/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Thời gian: 09:00 đến 16:30 ngày 27/06/2021, 08:30 đến 16:30 ngày 04/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..