Hoạt động khoa học

Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"

Thời gian: 15:00 đến 16:30 ngày 06/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 13/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 20/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 27/12/2019,

Địa điểm: VIASM.

Hội thảo về “Lý thuyết mã, môđun và cấu trúc vành”

Thời gian: Từ 08:30:26/12/2019 đến 17:00:27/12/2019

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)..

Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu

Thời gian: 08:30 đến 16:30 ngày 23/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 26/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 28/11/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 30/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 03/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 05/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 07/11/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 10/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 12/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 14/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 17/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 19/12/2019, 08:30 đến 16:30 ngày 21/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 24/12/2019, 17:30 đến 20:30 ngày 26/12/2019,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Phòng B4-705, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội..

Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị (Some problems in Graph theory).

Thời gian: 13:30 đến 15:30 ngày 04/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 11/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 18/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 25/12/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

VIASM 2019 Workshop on Dynamical Systems and Related Topics

Thời gian: Từ 09:00:23/12/2019 đến 17:00:25/12/2019

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists)

Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 17/12/2019, 09:00 đến 10:00 ngày 18/12/2019, 09:00 đến 10:00 ngày 19/12/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France

Mini-course in Dynamical Systems

Thời gian: Từ 09:30:16/12/2019 đến 11:30:20/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: "Ứng dụng của tôpô trong nghiên cứu về hệ thần kinh"

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

VIASM-HUS-HNUE-KAIST Joint Mathematical Meeting

Thời gian: Từ 08:30:13/12/2019 đến 17:00:14/12/2019

Địa điểm: VIASM, VNU, HNUE.

MINI-CONFERENCE ON “HOMOTOPY THEORY”

Thời gian: Từ 09:00:11/12/2019 đến 17:00:12/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.