Hoạt động khoa học

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

The Asian Mathematical Conference (AMC)

Thời gian: Từ 08:00:28/07/2020 đến 17:00:31/07/2020

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: Từ 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM.

Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Thời gian: Từ 09:00:04/04/2020 đến 12:00:20/05/2020

Địa điểm: Trực tuyến.

Singularities and Algebraic Geometry

Thời gian: Từ 08:30:30/03/2020 đến 17:30:03/04/2020

Địa điểm: Tuy Hoa, Phu Yen.

Canceled - Workshop: “Combinatorial and Homological methods in commutative algebra”

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:15 Ngày 19/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 05/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 11/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 18/03/2020,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Canceled - Mini-course on “Positive Characteristic and Homological Methods in Commutative Algebra”

Thời gian: Từ 09:00:16/03/2020 đến 16:30:18/03/2020

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Mini-course “Post Quantum Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:02/03/2020 đến 15:30:03/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London