Seminar Topo Đại Số
Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 30/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 23/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 16/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 09/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 02/10/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM
Variations of invariants metrics on domians in C^n
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Quang Dieu (HNUE, VIASM)
Contact loci, motivic Milnor fibers of nondegenerate singularities
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: TS. Lê Quý Thường, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội
Sequential recommendation via modeling basket sequences
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/09/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Lê Đức Trọng
Poncelet games, confinement of algebraic integers, and hyperbolic Ax-Schanuel.
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/08/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Prof. Yves Andre (Institut de Mathématiques de Jussieu, France) https://webusers.imj-prg.fr/~yves.andre/
READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"
Thời gian: 14:00 đến 16:50 ngày 21/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 20/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 07/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 24/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 17/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 10/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 03/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM
Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, Địa điểm: B4-705, VIASM
SageMath on Spectral Graph Theory
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/07/2019 Địa điểm: Library, VIASM Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Yat-sen University (Taiwan)
Sign patterns requiring a unique inertia
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/06/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Fat-Yen University (Taiwan)