Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 14/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 07/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 17/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 10/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 03/01/2020, Địa điểm: VIASM
Some topics on partial actions
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 14/01/2020 Địa điểm: VIASM Báo cáo viên: M. Dokuchaev