Mini-course: Hình học nửa đại số và ứng dụng
Thời gian: Từ 08:00:17/04/2023 đến 17:00:19/04/2023 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/02/2023 Địa điểm: C102, VIASM
Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu
Thời gian: Từ 11:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023 Địa điểm:
Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/01/2023 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội