Một số vấn đề về xử lý tín hiệu.
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 29/09/2011 Địa điểm: C2-714
p-adic L-functions
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/08/2011 Địa điểm: C2-714
The arithmetic of hyperpolic algebraic varieties.
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/08/2011 Địa điểm: C2-714
The principle of functoriality
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/08/2011 Địa điểm: C2-714
Class field theory
Thời gian: Từ 09:00:19/08/2011 đến 11:00:18/08/2011 Địa điểm: C2-714
Phương pháp xác suất trong toán học hiện đại.
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 18/08/2011 Địa điểm: C2-714
Langlands Correspondence.
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/08/2011 Địa điểm: C2-714
Automorphic forms and automorphic representations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 16/08/2011 Địa điểm: C2-714
Analytic rank of L- functions
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/08/2011 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Mạnh Hùng
Representations of GL(2, Qp): Satake isomorphism and unramified representations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/08/2011 Địa điểm: C2-714