Trường chuyên biệt

Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists)
Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 19/12/2019 Chi tiết
Mini-course: Delay Differential Equations
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 10/10/2019 - 11/10/2019 Chi tiết
Mini-course “Schubert calculus”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 23/09/2019 - 24/09/2019 Chi tiết
Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/09/2019 - 04/09/2019 Chi tiết
Summer school on Mixed Model Prediction
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 22/08/2019 - 23/08/2019 Chi tiết
VIASM Annual Lectures
Thời gian:08:30 - 11:45 Ngày 19/08/2019 - 21/08/2019 Chi tiết
MINI-WORKSHOP ON "GEOMETRIC ANALYSIS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS"
Thời gian: Từ 08:45 đến 12:00 Ngày 31/07/2019 Chi tiết
Mini-course on Discrete Structures and Applications
Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00 Ngày 23/07/2019 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”
Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019 Chi tiết
Mini-course: Introduction to Percolation Theory and related Processes
Báo cáo viên: PGS. Pierre Nolin – Đại học Hong Kong Thời gian:09:30 - 11:45 Ngày 02/05/2019 - 03/05/2019 Chi tiết