Trường chuyên biệt

Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 20/04/2020 - 22/04/2020 Chi tiết
Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science - Cở sở toán học, thống kê và lập trình cho khoa học dữ liệu
Thời gian: Từ 17:30 đến 20:30 Ngày 26/12/2019 Chi tiết
Lecture series for mathematicians (and interested neuroscientists): Topology of the brain
Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, France Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 19/12/2019 Chi tiết
Mini-course on Dynamical Systems
Thời gian:09:30 - 11:30 Ngày 16/12/2019 - 20/12/2019 Chi tiết
MINI-CONFERENCE ON “HOMOTOPY THEORY”
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 11/12/2019 - 12/12/2019 Chi tiết
Mini-course on Controllability for Partial Differential Equations
Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00 Ngày 05/12/2019 Chi tiết
Khoá học về Toán học trong môi trường
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 12/11/2019 - 13/11/2019 Chi tiết
Mini-course: Delay Differential Equations
Thời gian:09:00 - 16:30 Ngày 10/10/2019 - 11/10/2019 Chi tiết
Mini-course “Schubert calculus”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 23/09/2019 - 24/09/2019 Chi tiết
Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 03/09/2019 - 04/09/2019 Chi tiết