Tin sinh học

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Hậu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Một số vấn đề của đại số Steinberg

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Lộc

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Một số vấn đề về Đại số giao hoán tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài: Trần Nam Trung

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Stephan Ankirchner

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2016 - 10/09/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương liên quan đến hình học đại số và đại số đồng điều

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tự Cường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 30/06/2015

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết số

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Bảo Châu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2014 - 30/09/2014

>> Chi tiết
Nghiên cứu vành và các cấu trúc liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thuyết

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 31/01/2020

>> Chi tiết
Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng và bất đẳng thức biến phân với tính đơn điệu suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thế Vinh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2018 - 30/09/2018

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn và mạng neuron sâu

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Giải tích biến phân, Tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Giải tích hình học trên đa tạp

Chủ nhiệm đề tài: Ninh Văn Thu

Thời gian làm việc tại Viện: 22/07/2020 - 22/07/2020

>> Chi tiết
Những bất đẳng thức hàm và hình học và ứng dụng của chúng trong Phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Lâm Hoàng Nguyên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Cấu trúc vành Hopf và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết đồng điều suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Chơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Thuật toán và cấu trúc ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Đại số giao hoán

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 28/02/2014

>> Chi tiết
Một số bài toán chọn lọc trong Lý thuyết Hệ thống và Điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quảng

Thời gian làm việc tại Viện: 15/08/2014 - 15/11/2014

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu chọn lọc

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Hoạt động Tô pô Đại số tại VIASM năm 2017

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/10/2017

>> Chi tiết
Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thái Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2018 - 30/09/2018

>> Chi tiết
Hình học Riemann và phức

Chủ nhiệm đề tài: Ninh Văn Thu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề về xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới và hàm chỉnh hình

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Tài

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Hình học và số học trên trường địa phương và toàn cục

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đắc Tuấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Sự phân bố đa biến, và xác xuất thống kê ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nabil KAZI-TANI

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Số học trên đa tạp phức hyperbolic

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 31/05/2013

>> Chi tiết
Một số vấn đề định tính của phương trình tổng quát

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Alexander S.Mishchenko

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2015 - 29/02/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp thống kê hiện đại trong Học máy

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc tại Viện: 18/06/2012 - 18/08/2012

>> Chi tiết
Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Tính chính quy của nghiệm cho một số lớp các phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Ngọc Kỳ

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Một số tính chất của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Tiến Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galois của nhóm đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích biến phân và Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Nho Hào

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Thuần nhất hóa biên phân chia hai chiều có độ nhám cao

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chí Vĩnh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Các vấn đề trong phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính và phi elliptic trong giải tích và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lý Kim Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Phương pháp thuật toán và tổ hợp trên một số đối tượng rời rạc

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Phan Thuận

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2019 - 30/06/2019

>> Chi tiết
Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2014 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, hệ số Hilbert và cấu trúc của vành Rees

Chủ nhiệm đề tài: Cao Huy Linh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán chứa yếu tố ngẫu nhiên có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Về sự không tồn tại nghiệm đối với một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Một số bài toán đối với D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thái Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 30/11/2015

>> Chi tiết
Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Các trạng thái dừng cho các quá trình ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hoàng Đức

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2016 - 15/06/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 30/11/2014

>> Chi tiết
Một số bài toán trên đồ thị có kích thước lớn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2013 - 31/03/2013

>> Chi tiết
Tích hợp các kĩ thuật trong vận trù học và học máy

Chủ nhiệm đề tài: Hà Minh Hoàng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Một số bài toán định tính trong lý thuyết tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khoa Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương liên quan đến hình học đại số và đại số đồng điều

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tự Cường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Đối đồng điều lượng tử của đa tạp Lagrangian Grassmannian

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Tuấn Hiệp

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Đánh giá Carleman và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Tú

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Tìm kiếm các thiết kế D-efficient theo dạng gấp (foldover) cho các thí nghiệm có các nhân tố hỗn hợp ở 2 mức và 3 mức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kỳ Nam

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình tiến hóa không địa phương

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quảng

Thời gian làm việc tại Viện: 15/05/2017 - 15/09/2017

>> Chi tiết
Phương pháp giải các bài toán cân bằng và điểm bất động với tính đơn điệu và co suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Dũng Mưu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 18/02/2013 - 18/04/2013

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Probability: Random polynomials and random matricses

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc tại Viện: 04/07/2016 - 01/09/2016

>> Chi tiết
Độ đo dừng cho các phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số Hölder liên tục

Chủ nhiệm đề tài: Trần Tất Đạt

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 31/05/2017

>> Chi tiết
Đại số và vành kết hợp

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thuyết

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 30/06/2014

>> Chi tiết
D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2015 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề giải tích biến phân trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2018 - 30/11/2018

>> Chi tiết
Điều kiện chính quy và các định lý cực trị và xấp xỉ trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết các bài toán tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2012 - 31/07/2012

>> Chi tiết
Topo đại số

Chủ nhiệm đề tài: Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 17/04/2014 - 15/05/2014

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Các định lí kiểu Liouville cho bài toán elliptic và parabolic phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết D-mođun và cấu trúc lược đồ nhóm

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Tôpô, Hình học

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thế Khôi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Nghiên cứu định tính và định lượng về bài toán ngược trong phương trình elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Nho Hào

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Bất đẳng thức tập trung: Các ước lượng tổng quát và ứng dụng tới các phiếm hàm maximum

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài: Mouez Dimassi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/10/2015

>> Chi tiết
Hình học đại số

Chủ nhiệm đề tài: Ian Morrison

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2013 - 02/03/2014

>> Chi tiết
Testing the theory of implicatures using quantitative data from Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Hữu Tuệ

Thời gian làm việc tại Viện: 20/05/2016 - 20/08/2016

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 28/02/2015

>> Chi tiết
Cấu trúc đại số và tổ hợp của đồ thị và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Các bài toán ổn định và điều khiển hệ động lực và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dư

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 30/06/2020

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2014 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính và xấp xỉ cho một số lớp phương trình tiến hóa và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy và độ sâu của số mũ iđêan

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Việt Trung

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Hệ động lực ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dư

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2015 - 31/08/2015

>> Chi tiết
Toán rời rạc

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2014 - 30/08/2014

>> Chi tiết
Hàm m-điều hòa dưới và các vấn đề có liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Lê Mậu Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 30/06/2013

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Năng Tâm

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Tối ưu không trơn và nguyên lý biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2013 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Các bất đẳng thức chuẩn cho các toán tử Hardy-Cesaro

Chủ nhiệm đề tài: Thái Thuần Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Bài toán ổn định và điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2017 - 31/12/2017

>> Chi tiết
Xấp xỉ số và dáng điệu tiệm cận của nghiệm một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hoàng Long

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 30/04/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết xác suất và các quá trình ngẫu nhiên, thống kê

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dư

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề của lý thuyết đa thế vị trên tập giải tích trong C^n

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Chính qui hóa và các đánh giá sai số cho phương pháp phần tử hữu hạn đối với các bài toán điều khiển tối ưu elliptic

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trọng Kiên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Nghiệm số và dáng điệu tiệm cận của phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không Lipschitz

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hoàng Long

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Luật số lớn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quảng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 31/07/2013

>> Chi tiết
Về một số bài toán trong Giải tích điều hòa

Chủ nhiệm đề tài: Lương Đăng Kỳ

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Giải tích phức và Lý thuyết đa thế vị phức

Chủ nhiệm đề tài: Lê Mậu Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Châu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Nghiên cứu về vành địa phương đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hùng Quý

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2020 - 15/05/2020

>> Chi tiết
Cohomological invariants of squarefree monomial ideals

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Việt Trung

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài: Lê Huy Tiễn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 28/02/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, II

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Biểu diễn tổng bình phương, bài toán moment và tối ưu đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Phân tích định tính một số lớp phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Xuân Trường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Khảo sát đại số đường Leavitt

Chủ nhiệm đề tài: Trần Giang Nam

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Môđun không ổn định và phạm trù các hàm tử

Chủ nhiệm đề tài: Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Mật mã khoá công khai dựa trên đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Dương Hoàng Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 30/11/2013

>> Chi tiết
Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài: Trần Vũ Khanh

Thời gian làm việc tại Viện: 25/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2012 - 31/05/2012

>> Chi tiết
Hoạt đông Tôpô Đại số 2019 tại VIASM

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Khoái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Tính toán mềm và tin sinh

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Xuân Huấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 30/04/2014

>> Chi tiết
Thớ Milnor phi-Ácsimét và Kì dị

Chủ nhiệm đề tài: Lê Quý Thường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
Tối ưu đa mục tiêu và các bài toán quan hệ biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Lục

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 30/06/2012

>> Chi tiết
Một số bài toán chọn lọc về hệ động lực suy biến có trễ

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/01/2015

>> Chi tiết
Một số tính chất của các môđun đồng điều địa phương và đối đồng điều địa phương suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Trần Tuấn Nam

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 30/05/2019

>> Chi tiết
Hình học phức và Hình học Diophantine

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2020 - 30/04/2020

>> Chi tiết