Tin sinh học

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Một số vấn đề của đại số Steinberg

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Một số vấn đề về Đại số giao hoán tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2016 - 10/09/2016

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 30/06/2015

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2014 - 30/09/2014

>> Chi tiết
Nghiên cứu vành và các cấu trúc liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 31/01/2020

>> Chi tiết
Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn và mạng neuron sâu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Giải tích biến phân, Tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Giải tích hình học trên đa tạp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 22/07/2020 - 22/07/2020

>> Chi tiết
Những bất đẳng thức hàm và hình học và ứng dụng của chúng trong Phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Cấu trúc vành Hopf và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết đồng điều suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Thuật toán và cấu trúc ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Đại số giao hoán

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 28/02/2014

>> Chi tiết
Một số bài toán chọn lọc trong Lý thuyết Hệ thống và Điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/08/2014 - 15/11/2014

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu chọn lọc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Hoạt động Tô pô Đại số tại VIASM năm 2017

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/10/2017

>> Chi tiết
Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2018 - 30/09/2018

>> Chi tiết
Hình học Riemann và phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề về xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới và hàm chỉnh hình

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Hình học và số học trên trường địa phương và toàn cục

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Sự phân bố đa biến, và xác xuất thống kê ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Số học trên đa tạp phức hyperbolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 31/05/2013

>> Chi tiết
Một số vấn đề định tính của phương trình tổng quát

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2015 - 29/02/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp thống kê hiện đại trong Học máy

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 18/06/2012 - 18/08/2012

>> Chi tiết
Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Tính chính quy của nghiệm cho một số lớp các phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Một số tính chất của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galois của nhóm đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích biến phân và Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Thuần nhất hóa biên phân chia hai chiều có độ nhám cao

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Phương pháp thuật toán và tổ hợp trên một số đối tượng rời rạc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2019 - 30/06/2019

>> Chi tiết
Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2014 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, hệ số Hilbert và cấu trúc của vành Rees

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán chứa yếu tố ngẫu nhiên có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Về sự không tồn tại nghiệm đối với một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Một số bài toán đối với D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 30/11/2015

>> Chi tiết
Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Các trạng thái dừng cho các quá trình ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2016 - 15/06/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 30/11/2014

>> Chi tiết
Một số bài toán trên đồ thị có kích thước lớn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2013 - 31/03/2013

>> Chi tiết
Tích hợp các kĩ thuật trong vận trù học và học máy

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Một số bài toán định tính trong lý thuyết tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Đối đồng điều lượng tử của đa tạp Lagrangian Grassmannian

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Đánh giá Carleman và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/05/2017 - 15/09/2017

>> Chi tiết
Phương pháp giải các bài toán cân bằng và điểm bất động với tính đơn điệu và co suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 18/02/2013 - 18/04/2013

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Probability: Random polynomials and random matricses

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 04/07/2016 - 01/09/2016

>> Chi tiết
Độ đo dừng cho các phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số Hölder liên tục

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 31/05/2017

>> Chi tiết
Đại số và vành kết hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 30/06/2014

>> Chi tiết
D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2015 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề giải tích biến phân trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2018 - 30/11/2018

>> Chi tiết
Điều kiện chính quy và các định lý cực trị và xấp xỉ trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Topo đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 17/04/2014 - 15/05/2014

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Các định lí kiểu Liouville cho bài toán elliptic và parabolic phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết D-mođun và cấu trúc lược đồ nhóm

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Tôpô, Hình học

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Nghiên cứu định tính và định lượng về bài toán ngược trong phương trình elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Bất đẳng thức tập trung: Các ước lượng tổng quát và ứng dụng tới các phiếm hàm maximum

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/10/2015

>> Chi tiết
Hình học đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2013 - 02/03/2014

>> Chi tiết
Testing the theory of implicatures using quantitative data from Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 20/05/2016 - 20/08/2016

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 28/02/2015

>> Chi tiết
Cấu trúc đại số và tổ hợp của đồ thị và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Các bài toán ổn định và điều khiển hệ động lực và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 30/06/2020

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2014 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính và xấp xỉ cho một số lớp phương trình tiến hóa và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy và độ sâu của số mũ iđêan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Hệ động lực ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2015 - 31/08/2015

>> Chi tiết
Toán rời rạc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2014 - 30/08/2014

>> Chi tiết
Hàm m-điều hòa dưới và các vấn đề có liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 30/06/2013

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Tối ưu không trơn và nguyên lý biến phân

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2013 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Các bất đẳng thức chuẩn cho các toán tử Hardy-Cesaro

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Bài toán ổn định và điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2017 - 31/12/2017

>> Chi tiết
Xấp xỉ số và dáng điệu tiệm cận của nghiệm một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 30/04/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết xác suất và các quá trình ngẫu nhiên, thống kê

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề của lý thuyết đa thế vị trên tập giải tích trong C^n

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Nghiệm số và dáng điệu tiệm cận của phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không Lipschitz

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Luật số lớn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 31/07/2013

>> Chi tiết
Về một số bài toán trong Giải tích điều hòa

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Giải tích phức và Lý thuyết đa thế vị phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Nghiên cứu về vành địa phương đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2020 - 15/05/2020

>> Chi tiết
Cohomological invariants of squarefree monomial ideals

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 28/02/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, II

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Biểu diễn tổng bình phương, bài toán moment và tối ưu đa thức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Phân tích định tính một số lớp phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Khảo sát đại số đường Leavitt

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Môđun không ổn định và phạm trù các hàm tử

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Mật mã khoá công khai dựa trên đa thức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 30/11/2013

>> Chi tiết
Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 25/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2012 - 31/05/2012

>> Chi tiết
Hoạt đông Tôpô Đại số 2019 tại VIASM

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Tính toán mềm và tin sinh

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 30/04/2014

>> Chi tiết
Thớ Milnor phi-Ácsimét và Kì dị

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
Tối ưu đa mục tiêu và các bài toán quan hệ biến phân

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 30/06/2012

>> Chi tiết
Một số bài toán chọn lọc về hệ động lực suy biến có trễ

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/01/2015

>> Chi tiết
Hình học phức và Hình học Diophantine

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2020 - 30/04/2020

>> Chi tiết