Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc: 01/11/2014 - 31/03/2015

Các thành viên:
  1. Nguyễn Quang Diệu - Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. Phùng Văn Mạnh - Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. Kiều Phương Chi - Đại học Vinh
  4. Nguyễn Xuân Hồng - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: