Văn bản thường dùng

                        Chủ đề

                                TÊN VĂN BẢN

                          FILE

Đề xuất hoạt động khoa học

Form đề xuất hoạt động khoa học

File.doc

Seminar

Form đăng ký sử dụng phòng seminar

Link form

Công tác phí

TT 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghịệp công lập

File.doc

Công tác phí

TT 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

File.doc

Công tác phí

TT 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

File.doc

Công tác phí

TT 01 /2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

File.doc

Công tác phí

TTLT 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 05 năm 2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

File.doc

Chương trình Toán

QĐ 1483/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020

File.pdf

Chương trình Toán

QĐ số 2078/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 Thành lập Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020

File.doc

Chương trình Toán

QĐ số 2597/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2012 Về điều kiện và quy trình lựa chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020″

File.pdf

Chương trình Toán

Quyết định số 4233/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2012, Ban hành quy định về việc xét thưởng công trình Toán học của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

File.pdf

Chương trình Toán

Quyết định số 4234/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2012, Ban hành quy định về việc tuyển chọn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Toán đi trao đổi khoa học ở nước ngoài của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

File.pdf

Chương trình Toán

Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2012, Về việc thay đổi Ủy viên Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020

File.pdf

Chương trình Toán

Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2012, về việc thay đổi Trưởng Ban Điều hành thực hiện “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020″.

File.pdf

Hội nghị

QĐ 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

File.doc

Hoạt động khoa học và công nghệ

QĐ 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2008 Về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

File.doc

Nghiệp vụ văn thư

CV 425/VTLTNN-NVTW ngày 18 tháng 7 năm 2005 Về việc Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến

File.doc

Nghiệp vụ văn thư

TT 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

File.pdf

Quỹ

TT 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 05 năm 2011, Hướng dẫn thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng

File.doc

Tổ chức cán bộ

TT 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

File.doc

Tổ chức cán bộ

QĐ 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006, về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phú quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

File.doc

Tổ chức cán bộ

NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006, Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

File.doc

Tổ chức cán bộ

Luật 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Luật Viên chức

File.doc

Tổ chức cán bộ

NĐ 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012, Về sử dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức

File.doc

Tổ chức cán bộ

TT 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010, Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

File.doc

Tổ chức cán bộ

TT 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004, Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

File.doc

Tổ chức cán bộ

TT 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013.
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và người lao động.

File.pdf

Tổ chức khoa học và công nghệ

TT 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010, Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động
của tổ chức khoa học và công nghệ

File.doc

Xét chức danh

QĐ 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

File.pdf

Luật Thuế thu nhập cá nhân

TT 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013.
Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

File.doc
Phụ lục 1 – File.doc
Phụ lục 2 – File.doc

Thi đua, khen thưởng

TT 12 /2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012.

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.

File.doc

Thi đua, khen thưởng

TT 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 1 năm 2011.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

File.doc

Hoạt động khoa học và công nghệ

TT 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

File.pdf