Xuất bản

Viện NCCC về Toán chú trọng tuyển tập các bài giảng, báo cáo quan trọng trong các Hội thảo hàng năm và các Trường Xuân, Trường hè… thành tuyển tập Bài giảng VIASM.

Các bải giảng, báo cáo tại các Hội thảo, khóa đào tạo ngắn hạn, phổ biến kiến thức… được tập hợp trong mục Giáo trình ngắn.

Phần xuất bản còn gồm các tiền ấn phẩm, các công bố có sự tài trợ của Viện cho các NCV trong thời gian làm việc tại Viện.

Để gửi bài (đăng trên Tiền ấn phẩm VIASM), tin (về lịch semina, thông báo hội thảo,…) và bài viết về Viện, xin vui lòng gửi tới: info@viasm.edu.vn

Nhằm tạo điều kiện cho việc đưa tin, trong trường hợp có thể, đề nghị tác giả bản tin đưa cả bản dịch tiếng Anh.

Ngoài ra, Viện còn phát hành các bản tin và những báo cáo hoạt động khoa học hàng năm của Viện.

Chi tiết xem tại từng chuyên mục menu phía bên trái.