Thông báo tuyển chọn

Thông tin tuyển chọn nghiên cứu viên và nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc) năm 2025.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2025 tới các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực các khoa học Toán (bao gồm cả khoa học tính toán, thống kê, khoa học dữ liệu, mật mã…). Trưởng nhóm nghiên cứu không đồng thời là chủ trì đề tài thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn nghiên cứu viên và nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc) năm 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2024 tới các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước, thuộc lĩnh vực các khoa học Toán (bao gồm cả thống kê, khoa học dữ liệu,…).

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn nghiên cứu viên và nghiên cứu viên sau tiến sĩ (postdoc) năm 2023

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2023 tới các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân ở trong và ngoài nước, thuộc lĩnh vực các khoa học Toán (bao gồm cả thống kê, khoa học dữ liệu,…).

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2022

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2022 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế thuộc tất cả mọi lĩnh vực trong các khoa học về Toán. Kết quả xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2021

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển nghiên cứu viên năm 2021 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Kết quả xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2020

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2020 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm).

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2019

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2019 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2018

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2018 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2017

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2017 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2016

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2016 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2015

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2015. Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội…

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2014

Theo Quy chế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hằng năm, Viện xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm. Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập.

Chi tiết >>
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2013

Theo Quy chế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hằng năm, Viện xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm. Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.

Chi tiết >>