Bài giảng VIASM

Năm 2013

1. ViAsM-LN13- Vol3 Bài giảng Hội thảo hàng năm 2013

Nội dung:

a) Congruent numbers - John Coates; b) Recent progress on the Gross-Prasad Conjecture - Wee Tek Gan; c) Parabolic flows in complex geometry - Duong Hong Phong; d) Perfectoid spaces and the weight-monodromy conjecture, after Peter Scholze - Takeshi Saito ; e) The Tate Conjecture for K3 surphaces, a survey of some recent progress - Vasudevan Srinivas.

Năm 2012

2. ViAsM-LN12-Vol2 Bài giảng Trường hè 2012 tại VIASM: Một số đinh lý cơ sở trong lý thuyết số giải tích

Nội dung:

a) Biểu diễn số nguyên dương thành tổng của các bình phương; b) Định lý Chebyshev về sự phân bố số nguyên tố; c) Định lý Weyl về phân bố đều và định lý Kronecker; d) Định lý Minkowski về điểm nguyên trong một tập lồi; e) Định lý Dirichlet về số nguyên tố trong một cấp số cộng.

1. ViAsM-LN12-Vol1 Bài giảng Hội thảo hàng năm 2012

Nội dung:

a) Hyperbolic algebraic varieties and holomorphic differential equations; b) Tits alternative for automorphism groups of compact Kähler manifolds; c) A finiteness theorem for Galois representations of function fields over finite fields (After Deligne); d) Hanoi lectures on the arithmetic of hyperelliptic curves; e) Realising unstable modules as the cohomology of spaces and mapping spaces.