Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2021

TS. Phạm Việt Hùng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: pgviethung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2021

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

PGS. Ngô Đắc Tuấn

CNRS and University of Caen Normandy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: ngodac AT unicaen.fr

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2021