Ban giám đốc

GS. Ngô Bảo Châu

Giám đốc khoa học

Phòng làm việc: A2

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 40

Thêm chi tiết
PGS. Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành

Phòng làm việc: B2

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 36 23 15 30

Thêm chi tiết
TS. Trịnh Thị Thúy Giang

Phó Giám đốc

Phòng làm việc: A3

Email: trinhthuygiang AT viasm.edu.vn

Điện thoại: (024) 3623 0107

Thêm chi tiết