Năm 2021

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2021: 29 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 28 Tháng 2 năm 2021.