Năm 2022

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2022: 1 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 23 Tháng 10 năm 2021.