Năm 2024

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2024: 4 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 14 Tháng 7 năm 2024.