Năm 2024

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2024: 1 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 24 Tháng 4 năm 2024.