Năm 2023

Trong năm 2023, cho đến nay đã có 4 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2022

Trong năm 2022, cho đến nay đã có 96 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2021

Trong năm 2021, cho đến nay đã có 57 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2020

Trong năm 2020, cho đến nay đã có 39 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2019

Trong năm 2019, cho đến nay đã có 45 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).