Năm 2019

Trong năm 2019, cho đến nay đã có 60 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2018

Trong năm 2018, cho đến nay đã có 108 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2017

Trong năm 2017, cho đến nay đã có 93 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2016

Trong năm 2016, cho đến nay đã có 105 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2015

Trong năm 2015, cho đến nay đã có 85 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).