Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành

(024) 36 23 15 30

leminhha AT viasm.edu.vn

Quá trình đào tạo

  • Đại học: 1990-1994, Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
  • Tiến sĩ: 1995-2000, Khoa Toán, Trường Đại học Wayne State, Detroit, MI, USA.
  • Phó Giáo sư: 2011  

Quá trình công tác

  • Từ 2006: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2009-2014: Phó trưởng Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Từ 2014-01/2018: Trưởng Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành: Tôpô đại số