Trần Thế Dũng

NCV (01/10/2023 - 01/12/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: tranthedung56@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Thế Dũng

01/10 tới 01/12/2023: vào làm việc tại viện