Bài toán ổn định và điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2017 - 31/12/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: