FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Stephan Ankirchner

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2016 - 10/09/2016

>> Chi tiết
Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Tài

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Thuần nhất hóa biên phân chia hai chiều có độ nhám cao

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chí Vĩnh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2016 - 15/06/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Probability: Random polynomials and random matricses

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc tại Viện: 04/07/2016 - 01/09/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Testing the theory of implicatures using quantitative data from Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Hữu Tuệ

Thời gian làm việc tại Viện: 20/05/2016 - 20/08/2016

>> Chi tiết
Các bất đẳng thức chuẩn cho các toán tử Hardy-Cesaro

Chủ nhiệm đề tài: Thái Thuần Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Châu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài: Trần Vũ Khanh

Thời gian làm việc tại Viện: 25/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết