Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương liên quan đến hình học đại số và đại số đồng điều

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tự Cường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu chọn lọc

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Hoạt động Tô pô Đại số tại VIASM năm 2017

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/10/2017

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galoa của nhóm đại số và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Hình học Riemann và phức

Chủ nhiệm đề tài: Ninh Văn Thu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề về xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới và hàm chỉnh hình

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Hình học của các đa tạp phức

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

>> Chi tiết
Sự phân bố đa biến, và xác xuất thống kê ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nabil KAZI-TANI

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Một số bài toán đối với D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương liên quan đến hình học đại số và đại số đồng điều

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tự Cường

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Đánh giá Carleman và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Tú

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 31/03/2017

>> Chi tiết
Tìm kiếm các thiết kế D-efficient theo dạng gấp (foldover) cho các thí nghiệm có các nhân tố hỗn hợp ở 2 mức và 3 mức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kỳ Nam

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quảng

Thời gian làm việc tại Viện: 15/05/2017 - 15/09/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Độ đo dừng cho các phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số Hölder liên tục

Chủ nhiệm đề tài: Trần Tất Đạt

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 31/05/2017

>> Chi tiết
Các định lí kiểu Liouville cho bài toán elliptic và parabolic phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Bài toán ổn định và điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2017 - 31/12/2017

>> Chi tiết
Nghiệm số và dáng điệu tiệm cận của phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không Lipschitz

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hoàng Long

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2017 - 30/06/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2017 - 31/01/2018

>> Chi tiết
Mật mã khoá công khai dựa trên đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Dương Hoàng Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2017 - 31/08/2017

>> Chi tiết