Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu chọn lọc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/11/2017 - 28/02/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: