Một số bài toán đối với D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2017 - 31/08/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: