Sự phân bố đa biến, và xác xuất thống kê ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/07/2017 - 31/08/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: