Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/04/2017 - 30/06/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: