Lý thuyết phân bố giá trị và xấp xỉ Diophantine

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/11/2017 - 31/01/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: