Các Phương pháp Tối ưu tính Đường đi Hình học Ngắn nhất trong Không gian Thấp chiều: Thuật toán, Thực thi và Thể hiện Hình ảnh trên Máy tính

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/02/2017 - 31/05/2017

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: