Một số bài toán chọn lọc trong Lý thuyết Hệ thống và Điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Số học trên đa tạp phức hyperbolic

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2012 - 31/05/2013

>> Chi tiết
Các phương pháp thống kê hiện đại trong Học máy

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc tại Viện: 18/06/2012 - 18/08/2012

>> Chi tiết
Số học, Hình học và Đối đồng điều Galois của nhóm đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Thắng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Phương pháp giải các bài toán cân bằng và điểm bất động với tính đơn điệu và co suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Dũng Mưu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2012 - 31/12/2012

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết các bài toán tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2012 - 31/07/2012

>> Chi tiết
Lý thuyết D-mođun và cấu trúc lược đồ nhóm

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Biểu diễn tổng bình phương, bài toán moment và tối ưu đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 31/10/2012

>> Chi tiết
Môđun không ổn định và phạm trù các hàm tử

Chủ nhiệm đề tài: Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2012 - 30/09/2012

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2012 - 31/05/2012

>> Chi tiết
Tối ưu đa mục tiêu và các bài toán quan hệ biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Lục

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2012 - 30/06/2012

>> Chi tiết