Số học trên đa tạp phức hyperbolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/12/2012 - 31/05/2013

Các thành viên:
  1. Phạm Hoàng Hà - Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. Phạm Đức Thoan - Đại học Xây dựng
  3. Phạm Nguyễn Thu Trang - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: