Số học trên đa tạp phức hyperbolic

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc: 01/12/2012 - 31/05/2013

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: