Một số vấn đề trong lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2018 - 30/09/2018

>> Chi tiết
Hình học và số học trên trường địa phương và toàn cục

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề định tính của phương trình tổng quát

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/08/2018

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán chứa yếu tố ngẫu nhiên có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Một số bài toán định tính trong lý thuyết tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/07/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề giải tích biến phân trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2018 - 30/11/2018

>> Chi tiết
Cấu trúc đại số và tổ hợp của đồ thị và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy và độ sâu của số mũ iđêan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2018 - 30/04/2018

>> Chi tiết
Lý thuyết xác suất và các quá trình ngẫu nhiên, thống kê

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Giải tích phức và Lý thuyết đa thế vị phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, II

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Phân tích định tính một số lớp phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2018 - 31/12/2018

>> Chi tiết
Khảo sát đại số đường Leavitt

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết
Một số bài toán chọn lọc về hệ động lực suy biến có trễ

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2018 - 31/05/2018

>> Chi tiết