Chỉ số chính quy và độ sâu của số mũ iđêan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2018 - 30/04/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: