Một số vấn đề giải tích biến phân trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/08/2018 - 30/11/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: