Xấp xỉ một số bài toán chứa yếu tố ngẫu nhiên có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2018 - 31/07/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: