Một số bài toán định tính trong lý thuyết tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/04/2018 - 31/07/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: