Cấu trúc đại số và tổ hợp của đồ thị và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2018 - 30/04/2018

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: