Một số vấn đề của đại số Steinberg

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Lộc

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Nghiên cứu vành và các cấu trúc liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thuyết

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 31/01/2020

>> Chi tiết
Những bất đẳng thức hàm và hình học và ứng dụng của chúng trong Phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Lâm Hoàng Nguyên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Một số tính chất của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Tiến Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Các vấn đề trong phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính và phi elliptic trong giải tích và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lý Kim Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Phương pháp thuật toán và tổ hợp trên một số đối tượng rời rạc

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Phan Thuận

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2019 - 30/06/2019

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, hệ số Hilbert và cấu trúc của vành Rees

Chủ nhiệm đề tài: Cao Huy Linh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Về sự không tồn tại nghiệm đối với một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Các trạng thái dừng cho các quá trình ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Lưu Hoàng Đức

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Tích hợp các kĩ thuật trong vận trù học và học máy

Chủ nhiệm đề tài: Hà Minh Hoàng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Đối đồng điều lượng tử của đa tạp Lagrangian Grassmannian

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Tuấn Hiệp

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Sĩ Đức Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình tiến hóa không địa phương

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Bất đẳng thức tập trung: Các ước lượng tổng quát và ứng dụng tới các phiếm hàm maximum

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Các bài toán ổn định và điều khiển hệ động lực và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dư

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 30/06/2020

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính và xấp xỉ cho một số lớp phương trình tiến hóa và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Xấp xỉ số và dáng điệu tiệm cận của nghiệm một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hoàng Long

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 30/04/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề của lý thuyết đa thế vị trên tập giải tích trong C^n

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Chính qui hóa và các đánh giá sai số cho phương pháp phần tử hữu hạn đối với các bài toán điều khiển tối ưu elliptic

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Trọng Kiên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Về một số bài toán trong Giải tích điều hòa

Chủ nhiệm đề tài: Lương Đăng Kỳ

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Hoạt đông Tôpô Đại số 2019 tại VIASM

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Một số tính chất của các môđun đồng điều địa phương và đối đồng điều địa phương suy rộng

Chủ nhiệm đề tài: Trần Tuấn Nam

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 30/05/2019

>> Chi tiết