Một số vấn đề của đại số Steinberg

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Nghiên cứu vành và các cấu trúc liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2019 - 31/01/2020

>> Chi tiết
Những bất đẳng thức hàm và hình học và ứng dụng của chúng trong Phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Một số tính chất của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Phương pháp thuật toán và tổ hợp trên một số đối tượng rời rạc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2019 - 30/06/2019

>> Chi tiết
Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, hệ số Hilbert và cấu trúc của vành Rees

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Về sự không tồn tại nghiệm đối với một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2019 - 31/07/2019

>> Chi tiết
Các trạng thái dừng cho các quá trình ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2019 - 31/08/2019

>> Chi tiết
Tích hợp các kĩ thuật trong vận trù học và học máy

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 31/05/2019

>> Chi tiết
Đối đồng điều lượng tử của đa tạp Lagrangian Grassmannian

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2019 - 31/12/2019

>> Chi tiết
Bất đẳng thức tập trung: Các ước lượng tổng quát và ứng dụng tới các phiếm hàm maximum

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2019 - 31/03/2019

>> Chi tiết
Các bài toán ổn định và điều khiển hệ động lực và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 30/06/2020

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính và xấp xỉ cho một số lớp phương trình tiến hóa và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2019 - 29/02/2020

>> Chi tiết
Xấp xỉ số và dáng điệu tiệm cận của nghiệm một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2019 - 30/04/2019

>> Chi tiết
Một số vấn đề của lý thuyết đa thế vị trên tập giải tích trong C^n

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết
Về một số bài toán trong Giải tích điều hòa

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2019 - 31/10/2019

>> Chi tiết
Hoạt đông Tôpô Đại số 2019 tại VIASM

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2019 - 30/11/2019

>> Chi tiết