Lý thuyết Nevanlinna và Xấp xỉ Diophantus

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2019 - 31/12/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: