Chính qui hóa và các đánh giá sai số cho phương pháp phần tử hữu hạn đối với các bài toán điều khiển tối ưu elliptic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2019 - 31/03/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: