Nghiên cứu vành và các cấu trúc liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/11/2019 - 31/01/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: