Một số tính chất của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/01/2019 - 31/03/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: