Một số tính chất của các môđun đồng điều địa phương và đối đồng điều địa phương suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/03/2019 - 30/05/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: