Đối đồng điều lượng tử của đa tạp Lagrangian Grassmannian

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/09/2019 - 31/10/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: