Về sự không tồn tại nghiệm đối với một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/05/2019 - 31/07/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: