Một số vấn đề của đại số Steinberg

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Lộc

Thời gian làm việc: 01/11/2019 - 29/02/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: