Các bài toán ổn định và điều khiển hệ động lực và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/12/2019 - 30/06/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: