Lý thuyết định tính và xấp xỉ cho một số lớp phương trình tiến hóa và các ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc: 01/12/2019 - 29/02/2020

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: