Dáng điệu tiệm cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình tiến hóa không địa phương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc: 01/10/2019 - 31/12/2019

Các thành viên:
Các Hoạt động của Nhóm: