Tin sinh học

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Lý thuyết số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2014 - 30/09/2014

>> Chi tiết
Giải tích biến phân, Tối ưu và điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/08/2014 - 15/11/2014

>> Chi tiết
Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2014 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 30/11/2014

>> Chi tiết
Đại số và vành kết hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2014 - 30/06/2014

>> Chi tiết
Topo đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 17/04/2014 - 15/05/2014

>> Chi tiết
Tôpô, Hình học

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 28/02/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2014 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Toán rời rạc

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2014 - 30/08/2014

>> Chi tiết
Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/12/2014

>> Chi tiết
Tính toán mềm và tin sinh

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 30/04/2014

>> Chi tiết
Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/01/2015

>> Chi tiết