Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc: 01/12/2014 - 31/05/2015

Các thành viên:
  1. Ninh Văn Thu - ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  2. Phạm Hoàng Hà - Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. Bruno Frederic Campana - Université de Lorraine Institut Élie-Cartan
  4. Phạm Đức Thoan - Đại học Xây dựng
  5. G-E Dethloff - Đại học Bretagne Occidentale
  6. Phạm Nguyễn Thu Trang - Đại học Sư phạm Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: