Thuật toán và cấu trúc ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Đại số giao hoán

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 28/02/2014

>> Chi tiết
Một số bài toán trên đồ thị có kích thước lớn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2013 - 31/03/2013

>> Chi tiết
D-mô đun trên đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 18/02/2013 - 18/04/2013

>> Chi tiết
Hình học đại số

Chủ nhiệm đề tài: Ian Morrison

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2013 - 02/03/2014

>> Chi tiết
Hàm m-điều hòa dưới và các vấn đề có liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Lê Mậu Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 30/06/2013

>> Chi tiết
Tối ưu không trơn và nguyên lý biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2013 - 30/04/2013

>> Chi tiết
Luật số lớn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quảng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2013 - 31/07/2013

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2013 - 31/08/2013

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa phi tuyến

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2013 - 30/11/2013

>> Chi tiết